Skip to Main Content
 

Пенсионен фонд

Информационната система "Пенсионен Фонд" е решение за автоматизирано обслужване на специфичните дейности в пенсионно осигурителните дружества и управляваните от тях пенсионни фондове. Системата предлага богат функционален обхват за автоматизация на различни обработки, извършвани в пенсионните фондове – обслужване на осигурителни договори, разпределение на вноски, водене на „дялове”, автоматизирано изграждане на планове за изплащане съгласно актюерските разчети, поддържане на мрежата от осигурителни посредници с изчисляване на техните възнаграждения и редица други.

Разработена е специализирана технология за регистрация и обработка на искания на клиентите за изтегляне на средства, отпускане на пенсии и прехвърляне на наследство. Реализирани са връзки с останалите оперативни регистри на системата "Пенсионен фонд" и генериране на съответни трансфери, решения за изплащане на пенсии и други.

Системата поддържа специализирани фондове за изплащане на пенсии със самостоятелни инвестиции и отчетност. Технологията на работа във фонда за изплащане на пенсии и фонда за разсрочени плащания е изцяло съобразена с изискванията на КСО и съответните наредби на КФН.

Разработени са специализирани технологии за обслужване на заявленията за „участие” и „промяна на участие” според технологията, разписана в наредбите на КФН. Автоматично се генерират и обработват интерфейсни файлове към/от НАП, НОИ и другите пенсионно осигурителни дружества.

Информационната система предвижда разнообразни контроли при обработката на информацията с цел избягване на грешки, минимизиране на оперативния риск и осигуряване на съответствие с нормативните регулации. Разработена е строга система за контрол на достъпа, защита от неоторизиран достъп и поддържане на оперативна информация за извършените от потребителите действия. Системата „Пенсионен фонд“ е разработена като трислойно приложение за централизирана обработка на данните върху СУБД Oracle.

Системата "Пенсионен фонд" предоставя на своите клиенти мощни средства за извличане на оперативна справочна информация, нейната организация и последваща обработка. Това осигурява инструментариум за автоматично извличане на справки и отчети за оперативната дейност, КФН и ръководството на дружеството. Специализиран интерпретатор осигурява възможност за работа с разнообразни печатни форми при обслужването на клиентите - договори, отчети и др., с възможност за създаване на нови бланки и форми от страна на потребителите и настройка и актуализация на съществуващите такива.

Нашият адрес: София 1784, ж.к. Младост 1, ул. "Григорий Горбатенко" №6, Тел: (+359 2) 8077059 Email: