Skip to Main Content
 

Здравно застраховане

Информационната система “Здравно застраховане” е решение за автоматизация на дейностите в застрахователните компании, предлагащи тази услуга. Системата предоставя богата функционалност за пълноценно обслужване на специфичните информационни потоци, свързани със здравното застраховане – покритие на полиците, условия за плащане на премиите, специфична медицинска информация и управление на паричните потоци.

На ниво конфигурация в системата се дефинират покриваните от дружеството рискове и съответните застрахователни продукти. Поддържат се специализирани номенклатури на услугите и лекарствените средства с маркиранe на клиничните пътеки и указване на изплащаните от НЗОК цени. Системата регистрира сключените договори с изпълнители на медицинска помощ и ценоразписите, договорени с отделните здравни заведения.

Данните за застрахователните договори се съхраняват в специализирани информационни регистри за водене на индивидуални партиди на застрахованите лица. Разработени са автоматизирани интерфейси с работодателите за групова обработка на списъци със застраховане лица и разпределяне на получените премии по индивидуалните партиди. Премиите се поддържат на ниво конкретен риск с оглед подготовка на отчетните форми към КФН и справки за съпоставянето на получените премии с изплатените щети по съответните рискове. Поддържат се данни за застрахователни посредници към сключените договори с възможност за последващо изчисляване на хонорари.

Информационната система включва специализиран програмен модул за регистрация на обаждания от застраховани лица със съответните оплаквания, както и действията, предприети от дружеството като реакция на тези обаждания. Предвидени са технологии за въвеждане и обработка на постъпилите претенции за плащане с информация за придружаващите медицински документи. Разработени са автоматизирани интерфейси за приемане на спецификации от медицинските заведения. При одобряване на плащанията системата контролира условията на договора, остатъчните лимити на застрахованите лица по съответните рискове, както и общия агрегационен лимит за всяка индивидуална партида. Допълнително се извършва контрол на всяка отделна сума от спецификациите в зависимост от договорените цени със здравните заведения. Разработени са автоматизирани технологии за обработка на одобрените плащания с генериране на платежни документи към обслужващата банка.

Разработен е програмен модул за организация и съхранение на данните от профилактичните прегледи. Предоставени са възможности за конфигурация на профилактичните прегледи на ниво застрахователен договор, планиране на прегледите, разпечатване на бланки за всяко застраховано лице и съхраняване на резултатите, получени от здравното заведение чрез специализиран интерфейс за автоматична обработка.

Автоматизирано е извличането на отчетни форми според изискванията на КФН и ИАМО. Информационната система предоставя също множество предварително разработени справки, както и технология за генериране на справки по критерии с указани от потребителите ограничения и подредба на данните.

Приложението е отворено и предоставя множество автоматизирани интерфейси за обмен на данни с други информационни системи и външни контрагенти – работодатели, обслужващи банки, изпълнители на медицинска помощ и др. Специализираният WEB-сайт предоставя възможност застрахователните дружества да предлагат през интернет допълнителни услуги на своите контрагенти – застраховани лица, лечебни заведения, медицински координатори и застраховащи работодатели по групови договори. Системата извлича актуална информация за застрахованите лица със съответните договори, договорите с изпълнители на медицинска помощ, статуса на подадените искове за възстановяване на разходи и други данни в зависимост от политиката на дружеството. През сайта лечебните заведения имат възможност директно за въвеждат данни за предоставените услуги и лекарства. При това се извършва своевременен контрол за остатъчните лимити на застрахованите лица и договорените със застрахователната компания услуги и цени.

Разработена е строга система за контрол на достъпа, защита от неоторизиран достъп и поддържане на оперативна информация за извършените от потребителите действия. Системата „Здравно застраховане“ е разработена като трислойно приложение за централизирана обработка на данните върху СУБД Oracle.

Нашият адрес: София 1784, ж.к. Младост 1, ул. "Григорий Горбатенко" №6, Тел: (+359 2) 8077059 Email: