Skip to Main Content
 

Общо застраховане

Информационната система “Общо застраховане” е предназначена за автоматизация на работата в застрахователните компании. Системата предоставя възможности за обслужване на полици от всички видове общо застраховане съгласно Кодекса за застраховането (КЗ).

Информационната система предоставя богати възможности за конфигурация на параметри, управляващи обработката на полици. На ниво конфигурация в системата се дефинират видовете застраховки, които дружеството обслужва, заедно с видовете застраховани обекти, покритите рискове и лимити. Системата предоставя гъвкави възможности за залагане на тарифи за автоматично изчисляване на премии, както и конфигуриране на специфични бланки за печат на полици, въпросници и др. За всеки вид застраховка се конфигурират задължителните и незадължителни документи при предявяване на щети.

Разработени са автоматизирани интерфейси за обработка на получени премии съгласно плановете за плащане и последващо разпределяне на премиите по застраховани обекти и съответните конфигурирани рискове. Поддържат се данни за застрахователни посредници към сключените договори, с възможност за последващо изчисляване на хонорари. Предвидена е специализирана технология за начисляване на премии съгласно условията на сключените договори.

Разработени са автоматизирани процедури за резолюция на щетите с генериране съответни писма при установена липса на документи, или частичен отказ със съответните причини за отказ, които също се указват на ниво конфигурация на системата. Автоматизирано се обработват одобрените плащания с генериране на платежни документи към обслужващата банка.

Автоматизирано е извличането на отчетни форми според изискванията на КФН. Информационната система предоставя също множество предварително разработени справки, както и технология за генериране на справки по критерии с указани от потребителите ограничения и подредба на данните.

Приложението е отворено и предоставя множество автоматизирани интерфейси за обмен на данни с други информационни системи и външни контрагенти. За тази цел е разработен и специализиран пакет WEB сървиси.

Разработена е строга система за контрол на достъпа, защита от неоторизиран достъп и поддържане на оперативна информация за извършените от потребителите действия. Системата „Общо застраховане“ е разработена като трислойно приложение за централизирана обработка на данните върху СУБД Oracle.

Чрез богатия си функционален обхват, гъвкавите възможности за конфигурация, и множеството автоматизирани интерфейси, системата „Общо застраховане” е предназначена да стандартизира обслужваните от дружествата информационни потоци и да осигури оперативност, сигурност на обработките и възможности за ефективно бъдещо развитие.

Нашият адрес: София 1784, ж.к. Младост 1, ул. "Григорий Горбатенко" №6, Тел: (+359 2) 8077059 Email: