Skip to Main Content
 

АБанк

Системата АБАНК е предназначена за автоматизация на работата на универсално банково предприятие. Функционалният обхват на системата включва средства за автоматизация на банковото счетоводство, обслужване на клиенти, разплащания в лева и валута, влогонабиране и срочни депозити, кредитна дейност, обработки на каса и др. Системата включва също технологии за автоматизация на дилърски офис, кореспондентска мрежа и валутна наличност. Автоматизирани се обслужват сделките с ценни книжа и последващото водене на ценни книжа в активите на банката.

Разработени са специализиран генератор за оперативни справки и допълнителни системи за отчетност към БНБ, КФН и други регулаторни органи. АБАНК осигурява обработката на транзакции, генерирани от външни системи и устройства - банкомати, POS-терминали, четци на магнитни карти, различни софтуерни пакети и др.

Разработени са специализирани автоматизирани технологии за прилагане на системата АБанк като финансова информационна система за пенсионни фондове. За тази цел ежедневно се изпълняват процедурите за начисления на лихви, преоценка на валутни наличност, оценка на активите в ценни книжа, както и оценка на други активи на пенсионните фондове. Автоматизираното ежедневно приключване на приходните и разходните сметки формира реализирания дневен доход от инвестициите на пенсионните фондове, който се използва за изчисляване на цената на едни дял за следващия работен ден.

За автоматизация на работа на пенсионните фондове са разработени и допълнителни специализирани програмни модули за следене на „Вземания и задължения“, „Разсрочване на приходи и разходи“ и регистър на следене на инвестициите в различни финансови инструменти съгласно изискванията на КСО. Допълнителна автоматизация предоставя и модулът за „Инвестиционни имоти“, който поддържа данни за този вид инвестиции със следене на тяхната рентабилност съгласно указанията на КФН, със съответен регистър на наемите и възможност за автоматично издаване на фактури.

АБанк работи върху Oracle СУБД и е предвидена за централизирана обработка на информацията като трислойно приложение. Системата АБАНК е съобразена с всички действащи до момента стандарти и нормативни актове, отнасящи се до банковото дело и пенсионното осигуряване.

Нашият адрес: София 1784, ж.к. Младост 1, ул. "Григорий Горбатенко" №6, Тел: (+359 2) 8077059 Email: